0

Tvarumas

1. Bendros nuostatos

1.1. UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PLASTIKSĖ“ (toliau – Bendrovė) gamina aukštos

kokybės plastikines pakuotes, skirtas gėrimų, maisto, kosmetikos, chemijos ir

medicinos pramonei.

1.2. Bendrovė vykdo savo veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos,

socialinės ir aplinkos apsaugos atsakomybės standartus.

1.3. Ši Tvarumo politika yra taikoma visiems Bendrovės veiklos procesams ir priimamiems

sprendimams.

1.4. Bendrovės Tvarumo politika atspindi Bendrovės siekį organizuoti ir vykdyti savo veiklą

nuolatos keliant bei atnaujinant tikslus ir uždavinius socialinės, aplinkos apsaugos ir

valdysenos atsakomybės srityse.

1.5. Strateginis Bendrovės tvarumo tikslas – tapti tvaria ir pirmaujančia plastiko pakuotės

gamintoja tarp šios rinkos dalyvių Europos Sąjungoje.

1.6. Bendrovė įgyvendindama Tvarumo politiką taip pat laikosi ir kitų norminių bei

lokalinių teisės aktų, susijusių su tvarumu:

1.6.1. Aplinkosaugos / perdirbimo politikos;

1.6.2. Tiekėjų etikos kodekso;

1.6.3. Darbo užmokesčio apmokėjimo sistemos;

1.6.4. Korupcijos prevencijos politikos;

1.6.5. Darbo tvarkos taisyklių;

1.6.6. Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos

aprašo;

1.6.7. Lygių galimybių politikos;

1.6.8. Darbo tarybos veiklos reglamento;

1.6.9. Nuotolinio darbo organizavimo aprašo;

1.6.10. Gaisrinės saugos aprašo;

1.6.11. Asmens duomenų apsaugos reglamento;

1.6.12. Žmogaus teisių politikos;

1.6.13. Kitų Bendrovės veiklą nustatančių dokumentų.

2. Veiklos planavimas ir verslo etika

Pagrindiniai Bendrovės Tvarumo politikos tikslai, susiję su Bendrovės veiklos planavimu ir vykdymu:

2.1. Artimuoju laikotarpiu Bendrovė:

2.1.1. Didina Bendrovės pelną įvedant naujo dizaino produktus;

2.1.2. Keičia naudojamą gamybos įrangą našesne, ekonomiškesne, energiją ir išteklius tausojančia;

2.1.3. Atnaujina Bendrovės organizacinę struktūrą pritaikant ją dabartiniams Bendrovės poreikiams.

2.1.4. Planuoja užbaigti naujų ir modernių, energetiškai efektyvių sandėliavimo statinių statybas (apie 6000 kv. m.);

2.1.5. Vykdo konsultacijas dėl LEAN sistemos įdiegimo;

2.1.6. Efektyvina suinteresuotų šalių – tiekėjų, klientų, darbuotojų – apklausas ir poreikių bei lūkesčių monitoringą;

2.1.7. Planuoja prisijungti prie tarptautinių PET gamintojų, RPET žaliavos gamintojų organizacijų;

2.1.8. Gerina (atnaujina, modernizuoja) bent dalį Bendrovės įrangos ir susijusios infrastruktūros.

2.2. Per 5 metus nuo Tvarumo politikos patvirtinimo Bendrovė sieks:

2.2.1. Bendrovės organizacinėje struktūroje įtvirtinti kolegialaus valdymo organo – valdybos – veikimą;

2.2.2. Kurti naujų produktų tyrimo ir vystymo skyrių, kuris atliktų naujų gamybos technologijų ir receptūrų paiešką;

2.2.3. Įsidiegti LEAN sistemą;

2.2.4. Auginti pardavimus ir vykdyti aktyvią rinkos plėtrą (produktų kategorijų plėtrą);

2.2.5. Išplėtoti serviso paslaugų apimtis esamiems ir būsimiems klientams:

− produkto pakavimą pagal kliento pageidavimą;

− įvairių etikečių tipų ar alternatyvų pasiūlą klientams;

− naujų dizainų kūrimą – projektavimą;

− kelių produktų komplektavimas.

Vykdydama ir planuodama veiklą, Bendrovė ir jos atstovai laikosi visų įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, vadovaujasi aukščiausiais verslo etikos standartais bei:

2.3. Dalyvauja nacionalinėse ir (ar) tarptautinėse parodose, ieškodama naujų produktų gamybos ir naudojimo technologinių sprendimų bei pristatydama savo produkciją;

2.4. Bendrovės veiklą planuoja atsižvelgdama į visuotinius tvarumo principus ir strategines taisykles;

2.5. atlieka tvarumo priežiūros veiksmus, rengia ir teikia su tvarumu susijusias ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka;

2.6. savo veiklą vykdo laikantis sąžiningos konkurencijos principų, nedalyvauja jokios formos draudžiamuose susitarimuose (pavyzdžiui, dėl rinkų arba klientų pasidalijimo ar priskyrimo, arba susitarimų dėl kainų), kurie apriboja sąžiningą konkurenciją;

2.7. vengia situacijų, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas, o esant galimam arba esamam interesų konfliktui, nedelsiant įspėja visas suinteresuotas šalis (įskaitant Bendrovės atsakingus asmenis), jei toks interesų konfliktas, jo galimybė ar grėsmė iškilo, ir operatyviai imasi priemonių interesų konfliktui suvaldyti ir (ar) pašalinti;

2.8. susilaiko nuo bet kokių dovanų, kurios gali būti laikomos neteisėtomis, priėmimo ar teikimo, taip pat prekių tiekimo, paslaugų ar darbų atlikimo nemokamai, siekiant įgyti nesąžiningą pranašumą;

2.9. susilaiko nuo bet kokių neteisėtų mokėjimų, dovanų kitiems Bendrovės atstovams, valstybės tarnautojams, politinėms partijoms, politikams, kandidatams į politines pareigas ar kitiems asmenims;

2.10. laikosi teisės aktų reikalavimų, susijusių su labdaros ar paramos teikimu;

2.11. netoleruoja kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, pinigų plovimo, piktnaudžiavimo pareigomis ir bet kokių kitų formų korupcijos, nesiūlo, nemoka, nežada savo klientui, tiekėjui, partneriui ar jų atstovams jokio neteisėto atlygio ar kitos neteisėtos naudos, to paties nepriimant iš jų, nesukčiauja, neapgaudinėja ir kitaip neatlieka neteisėtų veiksmų;

2.12. savo veikloje įgyvendina korupcijos prevencijos priemones korupcijos rizikai valdyti ir pagal galiojančius teisės aktus nustatyta tvarka praneša atsakingoms institucijoms apie galimus korupcijos atvejus;

2.13. užtikrina Bendrovės ir Bendrovei patikėtos informacijos saugumą ir konfidencialumą bei tinkamai, laikantis teisės aktų ir su Bendrove pasirašytų sutarčių nuostatų, tvarko asmens ir kitus duomenis;

2.14. vykdydama proaktyvius socialinius veiksmus, Bendrovė:

2.14.1. organizuoja mokymus ir praktinės veiklos užsiėmimus mokymo ir ugdymo įstaigoms;

2.14.2. vykdydama profesinio patyriminio orientavimo veiklą kviečia vietos mokinius apsilankyti edukacijose apie Bendrovės gamybinę veiklą;

2.14.3. veda edukacijas vaikų dienos centruose dėl plastiko atliekų naudojimo, perdirbimo ir kūrybiškų sprendimų pritaikymo.

2.15. neturi jokių ryšių su asmenimis, kuriems ar su jais susijusiems asmenims taikomos tarptautinės sankcijos;

2.16. nustačius korupcijos atvejį, imasi prevencinių ir kitokių priemonių, kad tokio pobūdžio atvejai ateityje nepasikartotų.

3. Žmogaus teisės

Bendrovė gerbia žmogaus teises, su visais savo darbuotojais bei trečiaisiais asmenimis elgiasi pagarbiai, nepažeidžiant jų orumo. Bendrovė užtikrina savo darbuotojams visas galimybes naudotis pagrindinėmis žmogaus teisėmis bei:

3.1. netoleruoja diskriminacijos, kuri gali pasireikšti dėl rasės, lyties, lytinės orientacijos, šeimyninės ar socialinės padėties, vaikų turėjimo, religinių įsitikinimų, politinių pažiūrų, tautybės neįgalumo ar amžiaus, nei priimant į darbą, nei darbo metu, nei nutraukiant darbo santykius;

3.2. netoleruoja jokių psichologinio, fizinio, seksualinio ar žodinio priekabiavimo, bauginimo, grasinimo, mobingo ar įžeidinėjimo formų;

3.3. gerbia darbuotojų saviraiškos laisvę, taip pat teisę į privatumą, nesiima jokių veiksmų, galinčių riboti ar kitaip neigiamai paveikti šių laisvių raišką;

3.4. renkant asmens duomenis ar diegiant darbuotojų stebėjimo priemones, gerbia savo darbuotojų, klientų bei kitų su šiais veiksmai susijusių šalių teisę į privatumą;

3.5. informuoja Bendrovės atsakingus asmenis (ir sudaro galimybes tokiai informacijai pateikti) apie bet kokį galimą ar faktiškai padarytą neigiamą poveikį žmogaus teisėms ir imasi koregavimo veiksmų, skirtų nustatytoms neatitiktims pašalinti ir prevencinių priemonių, skirtų užkirsti kelią kitiems tokio pobūdžio incidentams;

3.6. užtikrina apie žmogaus teisių pažeidimus ar panašius incidentus pranešančių bei liudijančių asmenų saugumą.

4. Darbo sąlygos

Pagrindiniai Bendrovės Tvarumo politikos tikslai, susiję su darbo sąlygomis:

4.1. Artimuoju laikotarpiu Bendrovė:

4.1.1. Nuolat gerina ISO 9001 FSSC 22000 sistemą, įvesdama kokybės inspektorių ar alternatyvias pareigybes į pamainas; įvedant naujus matavimo aparatus; organizuojant nuolatinius maisto saugos grupės susirinkimus;

4.1.2. Kuria prielaidas nuolatiniam darbo sąlygų ir darbo aplinkos gerinimui.

4.2. Per 5 metus nuo Tvarumo politikos patvirtinimo Bendrovė sieks:

4.2.1. Sukurti efektyviai veikiančią talentų pritraukimo sistemą (pritraukiant kompetentingus žmones į vadovaujančias pozicijas);

4.2.2. Nuolat mažinti nelaimingų įvykių darbe skaičių.

Bendrovė savo darbuotojams kuria tokią darbo aplinką, kuri leistų jiems saugiai, tinkamai ir produktyviai atlikti darbines užduotis bei:

4.3. sudaro kvalifikacijos kėlimo planus darbuotojams aktualiomis temomis ir rengia atitinkamus mokymus;

4.4. rengdama klausimynus ir įvairių formų apklausas vertina darbuotojų pasiūlymus ir įžvalgas dėl organizacinės veiklos gerinimo, išklauso ir apsvarsto darbuotojų keliamus lūkesčius;

4.5. rengia reguliarius saugaus darbo mokymus;

4.6. aprūpina aiškiai matomomis vaizdinėmis priemonėmis tarnybinėse patalpose su saugaus darbo instrukcijomis;

4.7. skatina darbuotojų ir trečiųjų asmenų fizinį aktyvumą ir prisideda prie sveikatos gerinimo iniciatyvų;

4.8. su savo darbuotojais sudaro (nuolat peržiūri, atnaujina) teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sutartis, kuriose yra aiškiai apibrėžtos darbo sąlygos, darbo valandų skaičius, atlyginimo už viršvalandžius sąlygos, atlyginimas ir darbo užmokesčio mokėjimo dažnumas;

4.9. visiems savo darbuotojams laiku moka darbo užmokestį ir pateikia aiškią kiekvieno laikotarpio su jų darbo užmokesčiu bei papildomomis išmokomis susijusią informaciją;

4.10. gerbia savo darbuotojų teisę burtis į profesines sąjungas, darbo tarybas ir jungtis prie jų bei vesti kolektyvines derybas nesibaiminant susilaukti atsakomųjų veiksmų;

4.11. netoleruoja vaikų darbo formų ir taiko papildomas lengvatas bei garantijas jaunesniems nei 18 metų darbuotojams;

4.12. užtikrina, kad veikloje nebūtų naudojamos jokios vergiško, priverčiamojo darbo, kalinių darbo, priverstinio darbo už skolas formos, nebūtų prekybos žmonėmis, nebūtų taikomos fizinės bausmės;

4.13. atsižvelgiant į savo darbuotojų atliekamo darbo specifiką, vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimus, darbų saugos mokymus, užtikrina reikalavimų ir instrukcijų laikymąsi, aprūpina darbuotojus kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos (įskaitant papildomas) priemonėmis, tinkamais darbo įrankiais, priima sprendimus, kuriais siekiama pašalinti darbuotojų nelaimingų atsitikimų, sužalojimų ir ligų, susijusių su darbu, riziką;

4.14. savo darbuotojams sudaro galimybes pranešti (įskaitant anonimiškai) atsakingiems asmenims apie nesaugias ar kitaip pažeidžiamas jų darbo sąlygas, o gautus pranešimus tinkamai ištiria ir pašalina nustatytus neatitikimus;

4.15. užtikrina darbuotojų lygiateisiškumą, integraciją ir visų rūšių diskriminacijos netoleravimą.

5. Aplinkosauga

Pagrindiniai Bendrovės Tvarumo politikos tikslai, susiję su aplinkosauga ir gamybos proceso tvarumu:

5.1. Artimuoju laikotarpiu Bendrovė:

5.1.1. Atlieka gaminio – RPET pakuotės – sertifikavimą pagal EN 15343:2007/RecyClass;

5.1.2. Tikisi įgyti „Ecovadis“ sertifikatą ir užtikrinti reikalavimų atitiktį;

5.1.3. Įgyvendinti EFSA technologiją RPET gamyboje:

− gamybos proceso sertifikavimu RecyClass sistemoje;

− kokybės kontrolės užtikrinimu gamybos ciklo metu (nuo žaliavų gavimo iki galutinio produkto pagaminimo).

5.2. Per 5 metus nuo Tvarumo politikos patvirtinimo:

5.2.1. Siekti, kad nuosavos iš atsinaujinančių išteklių pagamintos elektros energijos kiekis būtų ne mažesnis kaip 20 procentų bendro Bendrovės elektros energijos poreikio;

5.2.2. Mažinti susidariusio broko kiekį nuo pagamintų bendrų kiekių ir efektyvinti gamybos procesus;

5.2.3. Atsižvelgiant į klientų poreikius ir produktų importo poreikius rinkose, atidaryti nedideles naujas Bendrovės gamyklas Europos Sąjungos teritorijoje, siekiant mažinti transportavimo kaštus ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Savo veiklą Bendrovė vykdo siekdama kuo mažesnio poveikio aplinkai. Laikydamasi su aplinkos apsauga susijusių teisės aktų, Bendrovė:

5.3. kuria prielaidas ir sąlygas Bendrovėje dirbti, Bendrovės prekes ir paslaugas gauti ir Bendrovės veiklą vykdyti rinkoje prieinamiausiais ir geriausią rinkos praktiką atitinkančiais tvariais būdais;

5.4. bendradarbiauja su mokslo ir viešojo administravimo įstaigomis, vietos bendruomenėmis, aplinkiniais gyventojais nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais verslais ar kitais Bendrovės veikla suinteresuotais subjektais dėl tvarumo klausimų ir galimo poveikio aplinkai mažinimo priemonių taikymo;

5.5. produkto kūrimui naudoja kuo mažiau arba visai nenaudoja pavojingų cheminių medžiagų arba tokių medžiagų, kurių poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai nėra aiškus, taip pat nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir nedaro žalos aplinkai;

5.6. siekia nuoseklaus šiltnami efektą sukeliančių dujų emisijų mažėjimo;

5.7. laikosi atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, siekia mažinti su veikla susijusių atliekų kiekius, taip pat užtikrina tinkamą atliekų sutvarkymą, kuo labiau sumažinant neigiamo atliekų poveikio aplinkai riziką;

5.8. mažina žaliavų bei gamtos išteklių, įskaitant vandens išteklius, vartojimą bei užtikrina efektyvų jų naudojimą;

5.9. minimizuoja susidarančių nuotekų, ir galimas poveikio aplinkos orui, dirvožemiui ir vandeniui prielaidas;

5.10. mažina vartojamos energijos poreikį;

5.11. kiek tai įmanoma ir proporcinga, atlieka savo vykdomos veiklos poveikio aplinkai rizikos vertinimą bei siekia užkirsti kelią tokios rizikos pasireiškimui, taip pat nustato vykdomos veiklos poveikio aplinkai ir klimatui mažinimo tikslus bei įgyvendina atitinkamas priemones;

5.12. taikant žiedinės ekonomikos principus siekia atsakingo, aplinką tausojančio žaliavų tiekimo, į savo pirkimo procedūras siekia įtraukti aplinkosaugos kriterijus, o kuriant produktus ir paslaugas, atsižvelgia į ekologiškumo, energetinio efektyvumo, antrinio panaudojimo ir perdirbimo kriterijus;

5.13. edukuoja darbuotojus apie tvarumo sprendimus ir naujoves, susijusius su esama ar planuojama Bendrovės veikla, Tvarumo politikos ir kitų tvarumo dokumentų pasikeitimus;

5.14. bendradarbiaudama su šios Tvarumo politikos 5.4 punkte nurodytais subjektais, darbuotojais, Bendrovė vertina savo veiklos ir jos pokyčių įtaką bendrai Bendrovės tvarumo tikslams;

5.15. sistemiškai prižiūri savo veikloje atsirandantį poveikį aplinkai ir dalyvauja aplinkos sąlygas gerinančiose iniciatyvose.

6. Tvarumo politikos laikymosi priežiūra

6.1. Bendrovės darbuotojai, paslaugų gavėjai, tiekėjai, klientai ar bet kurie suinteresuoti asmenys privalo pranešti Bendrovei apie galimus šios Tvarumo politikos pažeidimus, neetišką ar nesąžiningą elgesį, kurie gali sukelti pasekmes Bendrovei ar šia Tvarumo politika siekiamiems Bendrovės tikslams. Tokie pranešimai teikiami Bendrovei el. paštu: [[email protected]].

6.2. Tvarumo politikoje planuojamų pasiekti rodiklių priežiūrą ir tarpinius rezultatus, taip pat nustatytų principinių nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę atlieka Bendrovės direktoriaus paskirtas asmuo. Ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus dėl Tvarumo politikos ir kitų šios Tvarumo politikos 1.6 punkte nurodytų tvarumo įsipareigojimų įgyvendinimo, informaciją apie bendrą tvarumo situaciją Bendrovėje, paskirtas asmuo parengia ir pateikia Bendrovės vadovui ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d.

6.3. Bendrovėje gali būti sudaryta speciali ad hoc ar nuolat veikianti darbo grupė, Tvarumo politikos klausimų papildomai priežiūrai bei kontrolei Bendrovės mastu.

6.4. Šioje Tvarumo politikoje nustatytų nuostatų pažeidimas, kuriuo kartu pažeidžiami ir teisės aktai užtraukia teisės aktuose numatytą atsakomybę.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Darbuotojai ir valdymo bei priežiūros organų nariai yra supažindinti su šia Tvarumo politika ir laikosi Tvarumo politikos nuostatų.

7.2. Bendrovė siekia užtikrinti patikimą partnerystę su tiekėjais, rangovais ir kitais verslo partneriais. Santykiuose su jais Bendrovė vadovaujasi skaidrumo, sąžiningo etiško elgesio principais. Su Tvarumo politikos nuostatomis gali susipažinti visi esami ir potencialūs Bendrovės partneriai.

7.3. Tvarumo politika viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje.

Sustainability Report 2023